117/ 1922


Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1922


Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelyssä on valtioneuvosto 19 päivänä joulukuuta 1921 annetun leimaverolain 20 ja 32§:n perusteella vahvistanut seuraavat määräykset automobiilien ja moottoripyörien rekisteröinnistä ja katsastuksesta.


1 §


Automobiileista ja moottoripyöristä pitää rekisteriä maaherra.


2 §


Rekisteriin on merkittävä kaikki Suomessa käyttöönotetut automobiilit ja moottoripyörät, paitsi sotalaitoksen omistamat ja sellaiset ulkomaalaisten omaa tarvettaan varten maahan mukanaan tuomat automobiilit ja moottoripyörät, joita ei käytetä täällä kolmea kuukautta pitempää aikaa.

 

3 §


Anomus automobiilin tai moottoripyörän rekisteröimisestä tulee omistajan jättää maaherralle, myötäliittäen 9 §:ssä mainitun katsastuskirjan, jossa on ilmoitettava:

1)automobiilin tai moottoripyörän omistajan nimi ja ammatti, arvo tai toimi sekä kotipaikka ja osoite;

2)automobiilin tai moottoripyörän valmistaja, tyyppi, (merkki tai valmiste) ja valmistusnumero sekä ajoneuvon oma paino;

3)automobiilin laatu (henkilö-, tavara-, palo tai sairasautomobiili), niin myös käytetäänkö sitä vuokra-ajoon tai yksinomaan tavarain kuljetukseen, sekä, jos se on tavara-automobiili, onko se kuorma-automobiili vaiko avonainen tai umpinainen paketti-automobiili;

4)onko automobiili tai moottoripyörä varustettu räjähdysmoottorilla vai käykö se höyryllä tai sähköllä,

5)moottorin silinteriluku ja silinterien mittasuhteet sekä valmistajan ilmoittama moottorin tehoisa hevosvoimaluku;

6)automobiilin tai moottoripyörän moottorin hevosvoimamäärä, laskettuna 10 §:ssä määrätyllä tavalla;

7)automobiilin renkaiden laatu ja mitta-suhteet;

8)henkilöautomobiilista, monelleko henkilölle automobiilissa on sijaa;

9)tavara-automobiilissa sen kantavuus, pituus, korkeus ja suurin leveys;

10) automobiilin kuljettajan nimi, kotipaikka ja osoite.


4 §


Rekisteriin on merkittävä: a) rekisteröimispäivä ynnä rekisterinumero; b) tunnusmerkki; c) 3 § 1-10 kohdassa mainitut tiedot, sekä d) päivä jolloin rekisteriote on annettu, ja leimaveron määrä tai ilmoitus verovapaudesta.


5 §


Automobiili tai moottoripyörä on rekisteröitävä ennen sen käyttöön ottamista.

   Maassa vuoden 1922 alussa olleiden automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisessä on siihen katsomatta, ovatko ne tätä ennen voimassa olleiden määräysten mukaan rekisteröidyt vai ei, anomus tehtävä ennen sanotun vuoden heinäkuun 15 päivää.


6 §


Leimaverolain 20 §:ssä mainittu rekisteriote, joka sisältää ajoneuvosta rekisteriin merkitty tiedot, tulee maaherran kirjoituttaa, rekisteröimisvuotta varten, jos kulkuneuvoa silloin käytetään, heti leimaveronalaisen automobiilin tai moottoripyörän tultua merkityksi rekisteriin sekä sen jälkeen kutakin seuraavaa kalenterivuotta varten edellisen joulukuun kuluessa niin aikaiseen, että se voidaan lunastaa ennen seuraavan vuoden alkua.

   Kun rekisteröity, sittemmin käytännöstä poistettu automobiili tai moottoripyörä rekisteröimisvuoden kuluessa vaihtuu toiseen automobiiliin tai moottoripyörään, ei uuttaa rekisteriotetta samaa vuotta varten kirjoiteta, vaan aikaisemmin annettuun rekisteriotteeseen tehdään merkintä, joka osoittaa tapahtuneet muutokset. Jos viimeksimainitusta ajoneuvosta on suoritettava suurempi leimavero, on erotus maksettava.

   Rekisteriote on ulosoton uhalla lunastettava, ensimmäinen ote kahden kuukauden kuluessa rekisteröimisestä ja seuraavat otteet otteen kirjoittamisesta lähinnä seuraavan helmikuun kuluessa.

   Automobiililla tai moottoripyörällä kuljettaessa on rekisteriote mukana pidettävä ja vaadittaessa poliisimiehelle näytettävä.


7 §


Kun rekisteröity automobiili tai moottoripyörä siirtyy toisen omaksi, tulee uuden omistajan, jolle entisen omistajan on jätettävä rekisteriotteensa, viipymättä ilmoittaa se maaherralle sekä rekisteriin että rekisteriotteeseen merkittäväksi.

   Jos uusi omistaja asuu toisessa läänissä, tulee hänen siellä heti ajoneuvon rekisteröimistä ja uuden tunnusmerkin saamista varten tehdä ilmoitus muutoksesta maaherralle, jolloin ajoneuvoa varten ennen annettu rekisteriote on esitettävä ja merkintä muutoksesta siihen tehtävä. Sama velvollisuus on automobiilin tai moottoripyörän omistajalla, joka muuttaa läänistä toiseen. Näissä tapauksissa tulee maaherran tehdä ilmoitus uudesta rekisteröimisestä sen läänin maaherralle, jossa ajoneuvo viimeeksi on ollut rekisteröitynä.

   Kun rekisterissä mainituissa olosuhteissa on tapahtunut muu muutos, on se ilmoitettava maaherralle rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkittäväksi.


8 §


Ennenkuin anomus automobiilin tai moottoripyörän rekisteröimiseksi tehdään, on ajoneuvo katsastettava.

  Katsastuksia ja muita samanlaatuisia toimituksia varten määrää maaherra läänissään tarpeellisen luvun katsastusmiehiä. Milloin syytä ilmenee, peruutettakoon sellainen katsastusmiehelle annettu määräys.

   Katsastusmiehen tulee olla täysin perehtynyt automobiilin ja moottoripyörän rakenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen kuin myös täydellisesti tuntea moottoriajoneuvoliikenteestä annetut määräykset.


9 §


Poliisiviranomaiselle tehdystä ilmoituksesta toimittaa katsastusmies, poliisiviranomaisen läsnäollessa, 8 §:n 1 mom:ssa mainitun katsastuksen aikana ja paikassa, jotka poliisiviranomainen yksissä neuvoin katsastusmiehen kanssa määrää.

   Katsastustilaisuudessa tulee ilmoittajan katsastusmiehelle antaa 3§:n 1-5 ja 7-10 kohdassa mainitut tiedot, katsastusmiehen tarkastamina, sekä osoittava, onko automobiili tai moottoripyörä liikennettä varten säädetyillä laitteilla varustettu ja käyttökelpoisessa kunnossa sekä suuriko on automobiilin tai moottoripyörän hevosvoimamäärä 10 §:ssä säädetyllä tavalla määrättynä.

  Katsastuskirja on viipymättä pidettävä ilmoittajan saatavilla.

   Automobiili ja moottoripyörä on kerran kalenterivuoden aikana ja paikassa, jonka poliisiviranomainen määrää, uudelleen katsastettava. Tämän katsastuksen toimittaa poliisiviranomainen katsastusmiehen avustavamana.

   Leimaverosta vapaat henkilöautomobiilit ja moottoripyörät kuin myöskin yksinomaan yksityisliikenteessä käytetyt samanlaiset ajoneuvot jääköön kuitenkin katsastamatta jos kulkuneuvon omistaja vuosittain ennen kesäkuun 1 päivää poliisiviranomaiselle lähettää katsastusmiehen antaman todistuksen siitä, että automobiili edelleen on täysin hyvässä kunnossa ja ettei rekisteriin merkityn olosuhteen muutosta ole tapahtunut. Täten annetut todistukset kuin myöskin ilmoitus edellisessä momentissa mainitun uudistetun katsastuksen tuloksista tulee poliisiviranomaisen viipymättä toimittaa maaherralle.

   Automobiililiikkeiden varastossa olevia tai muutoin sellaista automobiileja tai moottoripyöriä, jotka verotusvuonna jäävät käyttöön ottamatta, ei tarvitse katsastaa eikä rekisteröidä.

   Automobiilin tai moottoripyörän omistajan tulee suorittaa katsastusmiehelle tässä pykälässä mainituista toimituksista tuleva korvaus kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistaman taksan mukaan.


10 §


Automobiilien ja moottoripyöräin moottorin voima määrätään hevosvoimissa seuraavan säännön mukaan:

   Jos automobiili tai moottoripyörä on varustettu nelitahti-räjäytysmoottorilla normaalirakennetta, lasketaan moottorin hevosvoimamäärä kaavan mukaan


           hv=0,3 x i x d2 x s,


jossa i merkitsee silinterien lukua. D silinterin halkaisijaa senttimetreissä ja s iskunpituutta metreissä.

   Vastaava kaava on kaksitahti-räjäytysmoottoreita varten


            hv=0,6 x i x d2 x s.


   Jos automobiili tai moottoripyörä on varustettu moottorilla muunlaista kuin normaalirakennetta, määritellään hevosvoimain luku valmistustehtaan sertifikaatin perusteella.

   Milloin edelläolevia sovelluttaa, määrää katsastusmies hevosvoimain luvun harkintansa mukaan.


11 §


Kussakin läänissä annetaan jokaiselle automobiilille ja moottoripyörälle erityinen järjestysnumero, joka yhdessä yhteisen paikkakuntamerkinnän kanssa on automobiilin tunnusmerkki.


   Paikkakuntamerkintä on:

Helsingin kaupungissa kirjain …............................A

Uudenmaan läänissä, poisluettuna  Helsinki, kirjain.. U

Turun ja Porin läänissä …………………..………..….......... T

Hämeen läänissä .……………..………………..……...........…H

Viipurin läänissä .…………...……..…………………..........…V I

Mikkelin läänissä ………………..……….……..……...........…M

Kuopion läänissä ……………..……………..………............…K

Vaasan läänissä …………..………………..…….…............…V A

Oulun läänissä ………………………………..……..............…O

Ahvenanmaan maakunnassa …………..……………..........ÅL


   Tunnusmerkki valmistetaan maaherran toimesta ajoneuvonomistajan kustannuksella ja kiinnitetään sitä automobiiliin kaksi kappaletta, toinen eteen ja toinen taakse, sopivan korkealle maanpinnasta. Se on maalattava valkoiselle pohjalle selvin, mustin, 10 senttimetriä korkein kirjaimin ja numeroin, joiden viivaleveys on kauttaaltaan 15 millimetriä. Kirjaimen ja numeron väli on 20 millimetriä sekä numerot toisistaan 10 mm päässä. Jos tunnusmerkkiin kuuluu kaksi kirjainta on niiden väli toisistaan 10 millimetriä.

   Moottoripyörän tunnusmerkin kirjainten ja numerojen korkeus on kahdeksan senttimetriä, ja niiden viivaleveys on kauttaaltaan 7 millimetriä. Kirjainten ja numerojen väli on 12 millimetriä sekä numerot toisistaan 7 millimetriä. Jos tunnukseen kuuluu kaksi kirjainta, on niiden väli toisistaan 7 millimetriä. Toinen tunnusmerkki, jossa kirjaimet ja numerot on sovitettu levyn kummallekin sivulle, kiinnitetään pyörän etupuolelle ja en pituussuuntaan sekä toinen taakse.

   Palolaitokseen kuuluvassa automobiilissa ja moottoripyörissä käytettäköön tunnusmerkkejä, jotka on maalattu valkoisin kirjaimin punaiselle pohjalle. Sairasautomobiilien tunnusmerkin alle asetettakoon punainen risti valkoiselle pohjalle.

   Jos automobiililla tai moottoripyörällä jo on tunnusmerkkinsä, ei sille tarvita vuodeksi 1922 antaa uutta tunnusmerkkiä.


12 §


Paitsi niitä tunnusmerkkejä, jotka 11 §:n mukaan on automobiilissa ja moottoripyörissä käytettävä, on leimaveronalaiset automobiilit ja moottoripyörät, heti kun 6 §:ssä mainittu rekisteriote lunastettu, varustettava erityisellä näkyvään paikkaan automobiilin tai moottori-pyörän taakse kiinnitettävällä numerokilvellä, johon on maalattu: rekisterinumero ynnä se vuosiluku, jolta leimavero on maksettu. Kun vuosiluku päättyy tasanumeroon on numerokilpi maalattava sinisillä numeroilla valkoiselle pohjalle, muina vuosina taasen valkoisin numeroin siniselle pohjalle. Vuosiluku on maalattava viiden senttimetrin korkuisin numeroin, joiden viivaleveys on 5 millimetriä.

   Moottoripyörän numerokilpien vuosilukua osoittavat numerot saavat olla kolme senttimetriä korkeita ja niiden viivaleveys 6 millimetriä sekä rekisterinumerot 2 senttimetriä korkeita ja niiden viivaleveys n millimetriä.


13 §


Maaherra valmistuttaa ja toimittaa asianomaisille numerokilvet. Kilpi jonka valmistamis-kustannukset automobiilin tai moottoripyörän omistajan tulee korvata, annetaan vasta sen jälkeen kun 6 §:ssä mainittu rekisteriote on lunastettu. Vuoden 1923 alkaen on automobiilin ja moottoripyörän omistaja velvollinen palauttamaan edellisen vuoden kilven.


14 §


Maaherralla on valta, milloin olosuhteet kaupungissa vaativat, jättää kaupungin poliisilaitoksen tehtäväksi antaa tunnusmerkkejä ja numerokilpiä, ja antakoon maaherra siitä aiheutuvat ohjeet.


15 §


Tämän päätöksen 2 §:n 1 momentissa mainituista verovapaista ulkomaalaisten automobiileista ja moottoripyöristä tulee poliisiviranomaisen ensimmäisessä tämän valtakunnan paikkakunnassa, missä automobiilia tai moottoripyörää aiotaan käyttää pitää luetteloa, johon omistajan ilmoituksen mukaan merkitään automobiilin laatu, sekä 3 §:n 1,2,5 ja 10 kohdassa mainitut tiedot, joista, kuten myös ajasta, jonka automobiili tai moottoripyörä saa leimaveroa suorittamatta käyttää maassa, omistajalle on annettava todistus.  Tämä todistus on ajoneuvoa käytettäessä mukana pidettävä sekä vaadittaessa poliisimiehelle näytettävä. Ellei tällainen automobiili tai moottoripyörä ole varustettu kansainväliseen automobiilisopimukseen liittyneessä valtiossa annetuilla tunnus- ja kansallisuusmerkkiä, on siihen kiinnitettävä kaksi tunnusmerkkiä, johon mustin kirjaimin ja numeroin on valkoiselle pohjalle maalattu X kirjaimin ja järjestysnumero. Sellaisia kilpiä tulee maaherran toimittaa raja- ja rantakaupunkien poliisilaitoksille, maaherran määräämää maksua vastaan asianomaisille annettavaksi.

   Poliisiviranomaisen tulee valvoa että, jos tällaista automobiilia tai moottoripyörää käytetään kauemmin kuin kolme kuukautta, se 9 §:ssä mainittu rekisteriote lunastetaan ennen kuin automobiili tai moottoripyörä on maasta viety.


16 §


Jos muu kuin 2 §:n 1 mom:ssa mainittu automobiili tai moottoripyörä leimaveronlain mukaan on leimaverosta vapaa eikä sen verovapaus käy selville automobiilin tai moottoripyörän tavallisesta tunnusmerkistä, on numeroiden alle maalattava 15 millimetriä leveä numeroiden värinen viiva.


17 §


Lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen vuonna 1922 sekä vuoden 1923 alkaen maaliskuun 15 päivän jälkeen älköön käytettäkö automobiilia tai moottoripyörää, josta puuttuu 12 §:ssä mainittu numerokilpi tai verovapautta osoittava tunnusmerkki.

   Koeajo automobiililla tai moottoripyörällä olkoon kuitenkin sallittu, jos se on varustettu koevaununumerolla, jonka asianomainen poliisiviranomainen omistajan suoritettavana lunastusta vastaan on antanut.


18 §


Poliisiviranomaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä poliisilaitosta kaupungissa, järjestysmiestä kauppalassa ja kruununnimismiestä maalla.


19 §


Joka, aikoo valtiolta pidättää leimaveroa, rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistakoon kuten leimaverolain 28 §:n 1 momentin mukaan.


20 §


Jos automobiilin tai moottoripyörän omistaja on tyytymätön katsastusmiehen katsastuskirjaan ottamaan tietoon moottorin hevosvoimamäärästä, tehköön muistutuksensa siitä maaherralle 3 §:n mukaan annettavassa kirjallisessa anomuksessa.

   Maaherran päätöksestä, joka koskee rekisteriotteen leimaamista, valitettakoon siinä järjestyksessä kuin leimaverolain 22 §:ssä säädetään.


21 §


Tämän päätöksen soveltamista varten tarvittavan rekisterin ja rekisteriotteen kaavakkeet vahvistaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, joka on oikeutettu antamaan mahdollisesti tarvittavia tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamiseksi


Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot.


Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1922.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Erkki Pullinen


Vanhempi hallitussihteeri

K. J. Flodström


Tähän on tarkoitus tulla linkit: edellinen ja seuraava samansisältöinen

ja säätämisjärjestyksessä edellinen ja seuraava laki.

Koska Moblex on vasta näyteversio, niin edellisen ja seuraavan

säätämisjärjestyksen mukaiset linkit puuttuvat


Seuraava