117/ 1922


Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1922


Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelyssä on valtioneuvosto 19 päivänä joulukuuta 1921 annetun leimaverolain 20 ja 32§:n perusteella vahvistanut seuraavat määräykset automobiilien ja moottoripyörien rekisteröinnistä ja katsastuksesta.


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN


11 §


Kussakin läänissä annetaan jokaiselle automobiilille ja moottoripyörälle erityinen järjestysnumero, joka yhdessä yhteisen paikkakuntamerkinnän kanssa on automobiilin tunnusmerkki.


   Paikkakuntamerkintä on:

Helsingin kaupungissa kirjain …............................A

Uudenmaan läänissä, poisluettuna  Helsinki, kirjain.. U

Turun ja Porin läänissä …………………..………..….......... T

Hämeen läänissä .……………..………………..……...........…H

Viipurin läänissä .…………...……..…………………..........…V I

Mikkelin läänissä ………………..……….……..……...........…M

Kuopion läänissä ……………..……………..………............…K

Vaasan läänissä …………..………………..…….…............…V A

Oulun läänissä ………………………………..……..............…O

Ahvenanmaan maakunnassa …………..……………..........ÅL


   Tunnusmerkki valmistetaan maaherran toimesta ajoneuvonomistajan kustannuksella ja kiinnitetään sitä automobiiliin kaksi kappaletta, toinen eteen ja toinen taakse, sopivan korkealle maanpinnasta. Se on maalattava valkoiselle pohjalle selvin, mustin, 10 senttimetriä korkein kirjaimin ja numeroin, joiden viivaleveys on kauttaaltaan 15 millimetriä. Kirjaimen ja numeron väli on 20 millimetriä sekä numerot toisistaan 10 mm päässä. Jos tunnusmerkkiin kuuluu kaksi kirjainta on niiden väli toisistaan 10 millimetriä.

   Moottoripyörän tunnusmerkin kirjainten ja numerojen korkeus on kahdeksan senttimetriä, ja niiden viivaleveys on kauttaaltaan 7 millimetriä. Kirjainten ja numerojen väli on 12 millimetriä sekä numerot toisistaan 7 millimetriä. Jos tunnukseen kuuluu kaksi kirjainta, on niiden väli toisistaan 7 millimetriä. Toinen tunnusmerkki, jossa kirjaimet ja numerot on sovitettu levyn kummallekin sivulle, kiinnitetään pyörän etupuolelle ja en pituussuuntaan sekä toinen taakse.

   Palolaitokseen kuuluvassa automobiilissa ja moottoripyörissä käytettäköön tunnusmerkkejä, jotka on maalattu valkoisin kirjaimin punaiselle pohjalle. Sairasautomobiilien tunnusmerkin alle asetettakoon punainen risti valkoiselle pohjalle.

   Jos automobiililla tai moottoripyörällä jo on tunnusmerkkinsä, ei sille tarvita vuodeksi 1922 antaa uutta tunnusmerkkiä.


12 §


Paitsi niitä tunnusmerkkejä, jotka 11 §:n mukaan on automobiilissa ja moottoripyörissä käytettävä, on leimaveronalaiset automobiilit ja moottoripyörät, heti kun 6 §:ssä mainittu rekisteriote lunastettu, varustettava erityisellä näkyvään paikkaan automobiilin tai moottori-pyörän taakse kiinnitettävällä numerokilvellä, johon on maalattu: rekisterinumero ynnä se vuosiluku, jolta leimavero on maksettu. Kun vuosiluku päättyy tasanumeroon on numerokilpi maalattava sinisillä numeroilla valkoiselle pohjalle, muina vuosina taasen valkoisin numeroin siniselle pohjalle. Vuosiluku on maalattava viiden senttimetrin korkuisin numeroin, joiden viivaleveys on 5 millimetriä.

   Moottoripyörän numerokilpien vuosilukua osoittavat numerot saavat olla kolme senttimetriä korkeita ja niiden viivaleveys 6 millimetriä sekä rekisterinumerot 2 senttimetriä korkeita ja niiden viivaleveys n millimetriä.


13 §


Maaherra valmistuttaa ja toimittaa asianomaisille numerokilvet. Kilpi jonka valmistamis-kustannukset automobiilin tai moottoripyörän omistajan tulee korvata, annetaan vasta sen jälkeen kun 6 §:ssä mainittu rekisteriote on lunastettu. Vuoden 1923 alkaen on automobiilin ja moottoripyörän omistaja velvollinen palauttamaan edellisen vuoden kilven.


14 §


Maaherralla on valta, milloin olosuhteet kaupungissa vaativat, jättää kaupungin poliisilaitoksen tehtäväksi antaa tunnusmerkkejä ja numerokilpiä, ja antakoon maaherra siitä aiheutuvat ohjeet.


15 §


Tämän päätöksen 2 §:n 1 momentissa mainituista verovapaista ulkomaalaisten automobiileista ja moottoripyöristä tulee poliisiviranomaisen ensimmäisessä tämän valtakunnan paikkakunnassa, missä automobiilia tai moottoripyörää aiotaan käyttää pitää luetteloa, johon omistajan ilmoituksen mukaan merkitään automobiilin laatu, sekä 3 §:n 1,2,5 ja 10 kohdassa mainitut tiedot, joista, kuten myös ajasta, jonka automobiili tai moottoripyörä saa leimaveroa suorittamatta käyttää maassa, omistajalle on annettava todistus.  Tämä todistus on ajoneuvoa käytettäessä mukana pidettävä sekä vaadittaessa poliisimiehelle näytettävä. Ellei tällainen automobiili tai moottoripyörä ole varustettu kansainväliseen automobiilisopimukseen liittyneessä valtiossa annetuilla tunnus- ja kansallisuusmerkkiä, on siihen kiinnitettävä kaksi tunnusmerkkiä, johon mustin kirjaimin ja numeroin on valkoiselle pohjalle maalattu X kirjaimin ja järjestysnumero. Sellaisia kilpiä tulee maaherran toimittaa raja- ja rantakaupunkien poliisilaitoksille, maaherran määräämää maksua vastaan asianomaisille annettavaksi.

   Poliisiviranomaisen tulee valvoa että, jos tällaista automobiilia tai moottoripyörää käytetään kauemmin kuin kolme kuukautta, se 9 §:ssä mainittu rekisteriote lunastetaan ennen kuin automobiili tai moottoripyörä on maasta viety.


16 §


Jos muu kuin 2 §:n 1 mom:ssa mainittu automobiili tai moottoripyörä leimaveronlain mukaan on leimaverosta vapaa eikä sen verovapaus käy selville automobiilin tai moottoripyörän tavallisesta tunnusmerkistä, on numeroiden alle maalattava 15 millimetriä leveä numeroiden värinen viiva.


17 §


Lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen vuonna 1922 sekä vuoden 1923 alkaen maaliskuun 15 päivän jälkeen älköön käytettäkö automobiilia tai moottoripyörää, josta puuttuu 12 §:ssä mainittu numerokilpi tai verovapautta osoittava tunnusmerkki.

   Koeajo automobiililla tai moottoripyörällä olkoon kuitenkin sallittu, jos se on varustettu koevaununumerolla, jonka asianomainen poliisiviranomainen omistajan suoritettavana lunastusta vastaan on antanut.


Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot.


Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1922.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Erkki Pullinen


Vanhempi hallitussihteeri

K. J. Flodström


Tähän on tarkoitus tulla linkit: edellinen ja seuraava samansisältöinen

ja säätämisjärjestyksessä edellinen ja seuraava laki.

Koska Moblex on vasta näyteversio, niin edellisen ja seuraavan

säätämisjärjestyksen mukaiset linkit puuttuvat


Seuraava