23/ 1929


Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1929


Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä


Moottoriajoneuvoliikenteestä 21 päivänä toukokuuta 1926 annetun lain 14 §:n nojalla säädetään täten kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriön esittelystä


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN


28 §


Kussakin läänissä annetaan jokaiselle rekisteröidylle moottoriajoneuvolle kaksi yhtäpitävää tunnusmerkkiä, jossa on paikkakuntamerkintä, järjestysnumero ja kysymyksessä olevan vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa. Tunnusluvut maalataan tasaluvuin päättyvinä vuosina valkoisin kirjaimin ja numeroin mustalle pohjalle ja epätasaiseen lukuun päättyvinä vuosina mustin kirjaimin ja numeroin valkoiselle pohjalle.


   Paikkakuntamerkintä on:

Helsingin kaupungissa kirjain …..................................A

Uudenmaan läänissä, paitsi Helsingin kaupungissa kirjain.. U

Turun ja Porin läänissä kirjain ………………………….......…..…. T

Hämeen läänissä kirjain .………………..……………..…….........…H

Viipurin läänissä kirjain  .……………….…………………............…V

Mikkelin läänissä kirjain ……………………….……..……...........…M

Kuopion läänissä kirjain …………………………..………............…K

Vaasan läänissä kirjain  ………………………….…….…..…..........V A

Oulun läänissä kirjain………………………………..…….............…O


Tasavallan Presidentin moottoriajonevojen tunnusmerkkinä on Suomen vaakuna.

   Tunnusmerkki annetaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön määräämästä lunastuksesta ajoneuvon omistajalle.


29 §


Tunnusmerkit annetaan moottoriajoneuvolle kalenterivuodeksi kerrallaan, ja ne ovat voimassa ainoastaan sen kalenterivuoden loppuun, joksi ne on annettu.

  Kunkin vuoden lopussa on tunnusmerkit palautettava moottoriajoneuvon kotipaikan poliisiviranomaiselle.

  Tunnusmerkit aikaisemmin rekisteröimättömälle moottoriajoneuvolle tai moottoriajoneuvolle, joka on aikaisemmin rekisteröity muussa läänissä, antaa lääninhallitus silloin, kun 33 §:ssä mainittu rekisteriote lunastetaan.

   Lääninhallitus antaa myös seuraavan vuoden tunnusmerkit läänissä rekisteröidylle moottoriajoneuvolle samalla kun moottoriajoneuvoa koskeva rekisteriote siksi vuodeksi lunastetaan. Maaherra voi kuitenkin antaa tunnusmerkkien jaon poliisiviranomaisten tehtäväksi.

  Milloin tunnusmerkit ovat hävinneet tai turmeltuneet, voi ajoneuvon kotipaikan poliisiviranomainen valmistuttaa uudet tunnusmerkit.

   Poliisiviranomainen valmistuttaa myöskin 61 §:n 4 momentissa tarkoitetun kaksoiskappaleen tunnusmerkistä.


30 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö valmistuttaa ja toimittaa maaherroille tunnusmerkit ja antaa niitä koskevat tarkemmat määräykset.


31 §


Tunnusmerkit on moottoriajoneuvoon kiinnitettävä, toinen eteen ja toinen taakse, näkyvälle paikalle ja sopivaan korkeuteen.

  Palosammutustyötä varten varsinaisesti varustetuissa moottoriajoneuvoissa ei tunnusmerkkien tarvitse olla näkyvissä, milloin niiden näkyvälle paikalle kiinnittäminen ajoneuvon rakenteen vuoksi on vaikeata.


34 §


Moottoriajoneuvoa saa kuljettaa sen oman koneen avulla koenumerokilpiä käyttäen ehdolla, että ajoneuvo on asianmukaisesti vakuutettu ainakin siksi ajaksi, kun koenumero on annettu, seuraavissa tapauksissa:

1)milloin se, joka ammattimaisesti myy moottoriajoneuvoja, on lääninhallituksesta lunastanut koenumerokilven;

2)siksi kunnes ennen rekisteröimätön moottoriajoneuvo on moottoriajoneuvorekisteriin merkitty, kuitenkin enintään 21 päivää; sekä

3)muissakin tapauksissa, joissa poliisiviranomainen katsoo koenumeron käyttämisen välttämättömäksi.

Koenumerokilvet, jotka 1 momentin 2 ja 3 kohdassa mainitaan, antaa asianosainen poliisiviranomainen, määräten 3 kohdassa tarkoituksessa tapauksessa samalla ajan, minkä koenumerokilpi on voimassa. Uutta tai jatkettua aikaa tässä mainittujen koenumerokilpien käyttämiseen ei saa myöntää.

   Koenumerokilvissä, jotka kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö valmistuttaa, on läänin ta Helsingissä Helsingin kaupungin paikkakuntamerkintä ja läänin tai Helsingin kaupungin koenumeron järjestysnumero ja sana ”koe”. Maaherra toimituttaa poliisiviranomaisille tarpeellisen määrän 1 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittuja koenumerokilpiä.

  Koenumerokilpi, josta 1 momentin 1 kohdassa puhutaan, maalataan mustin kirjaimin ja numeroin keltaiselle laatalle, joka yksinomaan moottoripyörää varten on pyöreä ja moottoriajoneuvoja varten on yleensä samanmuotoinen kuin moottoriajoneuvojen tunnusmerkit.

   Muut koenumerokilvet maalataan punaisin kirjaimin ja numeroin valkoiselle pohjalle.

   Koenumerokilpi kiinnitetään moottoriajoneuvoon kahtena kappaleena, kuten moottoriajoneuvon tunnusmerkeistä on määrätty. Koenumerokilpi on voimassa ajoa varten koko maassa, ellei poliisiviranomainen 1 momentin 3 kohdassa mainitussa tapauksessa ole rajoittanut sitä määrättyyn alueeseen.

   Lääninhallitus tai poliisiviranomainen antaa koenumerokilven antaessaan siitä todistuksen, joka on ajettaessa aina mukana pidettävä ja vaadittaessa poliisimiehelle näytettävä.


61 §


…Kun perävaunu on kytketty moottoriajoneuvoon, on moottoriajoneuvon takana oleva tunnusmerkki tai sen kaksoiskappale kiinnitettävä perävaunun taakse tai, jos useampia perävaunuja samalla kertaa kytketään moottoriajoneuvoon, viimeisen perävaunun taakse, ja se on pimeällä valaistava, kuten moottoriajoneuvon tunnusmerkistä on säädetty… 


66 §


Moottoriajoneuvo, josta 64 §:ssä puhutaan, tulee poliisiviranomaisen ensimmäisellä paikkakunnalla, missä moottoriajoneuvoa aiotaan käyttää, pitää luetteloa, johon omistajan ilmoituksen mukaan merkitään ajoneuvon laatu sekä 16 §:n 1,3 ja 5 kohdassa mainitut tiedot, josta, kuin myöskin ajasta, jonka moottoriajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää Suomessa, omistajalle on annettava todistus. Tämä todistus on ajoneuvoa käytettäessä mukana pidettävä sekä vaadittaessa poliisimiehelle esitettävä. Ellei tällainen moottoriajoneuvo ole varustettu kansainvälisen automobiilisopimuksen liittyneessä valtiossa annetuilla tunnus- ja kansallisuusmerkeillä, on siihen kiinnitettävä kaksi tunnusmerkkiä, johon mustin kirjaimin on valkoiselle pohjalle maalattu X kirjain ja järjestysnumero. Sellaisia kilpiä tulee maaherran toimittaa raja- ja rantakaupunkien poliisilaitoksille, maaherran määrättävää maksua vastaan asianosaisille annettavaksi.

  Poliisiviranomaisen tulee valvoa että, jos tällaista moottoriajoneuvoa täällä käytetään kauemmin kuin kolme kuukautta, se 15 §:ssä määrätyssä järjestyksessä heti katsastetaan ja 28 §:ssä mainittu rekisteriote lunastetaan, ennekuin automobiili tai moottoripyörä on maasta viety.Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1929.


Tasavallan Presidentti

LAURI KR. RELANDER


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Jalmar CastrénEdellinen   Seuraava