592/ 1965


Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1965


Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esityksestä kumotaan …


LYHENNELMÄ KILPIMUSEON KÄYTTÖÖN


17 §


8. Toimitettuaan uusintakatsastuksen on katsastusmiehen kiinnitettävä autossa tuulilasin sisäpuolelle ja perävaunussa takana olevaan tunnusmerkkiin ministeriön erikseen määräämä tarkastusmerkki…21 §


1.Vastaanotettuaan ilmoituksen auton rekisteröimistä varten on poliisiviranomaisen annettava auton omistajalle tunnusmerkit kaksin kappalein, jotka on kiinnitettävä autoon näkyvälle paikalle toinen eteen ja toinen taakse, väliaikaistodistus, joka oikeuttaa niitä väliaikaisesti käyttämään, sekä tarkastusmerkki siten kiinnitettäväksi kuin 17 § 8 momentissa on määrätty

2.

3.Tunnusmerkeistä on omistajan suoritettava ministeriön määräämä korvaus rekisteriotteen lunastuksen yhteydessä.

4.Jos auton tunnusmerkki tai tunnusmerkit ovat kadonneet tai turmeltuneet, on auton omistajan hankittava auton kotipaikkakunnan poliisiviranomaisen välityksellä hankittava uusi tarkastusmerkki tai tunnusmerkki

5.uudet merkit. korvaus tunnusmerkeistä on suoritettava niitä tilattaessa ja oikeuttaa tästä rekisteriotteeseen tehty merkintä auton omistajaa käyttämään itse hankkimiaan väliaikaisia tunnusmerkkejä siksi kunnes tunnusmerkit ovat saatavana.


6.Tasavallan presidentin autojen tunnusmerkkinä on Suomen vaakuna.

7.Tunnusmerkit annetaan samalla kuin rekisteriote. Läänihallitus voi kuitenkin määrätä, että autolle saadaan antaa tunnusmerkit ja niiden väliaikaista käyttöä koskeva todistus silloin, kun ilmoitus sen rekisteröimisestä annetaan asianosaiselle viranomaiselle

8.Tunnusmerkeistä ja tarkastusmerkeistä antaa ministeriö tarkemmat ohjeet.


24 §


4. Milloin auton kotipaikka muuttuu toiseen lääniin, on omistaja velvollinen kuukauden kuluessa ilmoittamaan auton uuden kotipaikkakunnan poliisin välityksellä autorekisterikeskukselle ilmoitus rekisteriin tehtävää merkintää ja ja uusien tunnusmerkkien saamista varten. Poliisiviranomainen ei saa luovuttaa rekisteriotetta ja uusia tunnusmerkkejä, ennen kuin aikaisemmatt on sille palautettu.


27 §

1.Auton saa kuljettaa koenumerokilpiä käyttäen, ehdolla että se on asianmukaisesti vakuutettu ja että sen käyttöön ei ole muuta laillista estettä, 2, 3 ja 4 momentissa mainituissa tapauksissa. Koenumerokilpien käyttämisoikeudesta asianomainen saa todistuksen siltä viranomaiselta, joka on sen antanut, ja todistus ajettaessa pidettävä mukana.

2.Lääninhallitus voi määrättyä korvausta vastaan antaa koenumerokilvet autoja valmistavalle tai myyvälle tahi korjaavalle liikkeelle ja saadaan näitä kilpiä, jollei lääninhallitus ole toisin määrännyt, käyttää ainoastaan:

a)auton koeajoon ja kuljetukseen katsastusmiehen luo,

b)auton esittelyyn mainos- ja myyntitarkoituksiin

c)muuhun auton valmistukseen tai korjaukseen tahi kauppaan välittömästi liittyvään siirtoon.

1.Edellä 2 momentissa tarkoitettuja lupia ei saa käyttää tarkoitukseen, joka ei välittömästi liity asianomaisen liikkeen toiminaan, paitsi milloin myyty auto on siirrettävä toiselle paikkakunnalle, jolloin kuljetus saadaan myyjälle kuuluvin koenumerokilvin toimittaa kolmen päivän kuluessa luovutuksesta, joka on vaadittaessa luovutuskirjalla toteennäytettävä. Milloin koenumerokilpiä on väärinkäytetty, voi lääninhallitus peruuttaa oikeuden niiden käyttöön.

2.Poliisiviranomainen antaa koenumerokilvet seuraavissa tapauksissa:

a)siksi kunnes auto on ehditty rekisteröidä ja sille saada tunnusmerkit, kuitenkin edellyttäen, että rekisteri-ilmoitus on jätetty viranomaiselle ja että autoa ei ole ilmoitettu myöhemmin otettavaksi

b)tuotaessa autoa katsastettavaksi; sekä

c)muissakin tapauksissa, joissa poliisiviranomainen harkitsee koenumerokilpien käyttämisen välttämättömäksi.

1.Asianomainen poliisiviranomainen määrää 4 momentin b ja c kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuinka kauan koenumerokilpeä saa käyttää. Käyttöaika on määrättävä mahdollisemman lyhyeksi, eikä ilman erityistä syytä seitsemää päivää pitemmäksi.

2.Koenumerokilvet annetaan kaksin kappalein ja kiinnitetään autoon sillä tavoin kuin tunnusmerkeistä on määrätty. Kun koenumerokilpien käyttöaika on päättynyt, on ne viikon sisällä palautettava sille viranomaiselle, joka ne on antanut.

3.Ministeriö antaa koenumerokilvistä tarkemmat ohjeet. Autorekisterikeskus huolehtii niiden valmistamisesta ja sen on . lääninhallitukselle ja poliisiviranomaisille hankittava tarpeellinen koenumerokilpiä.


27 a  §

1.Auto, jota ei ole suomessa eikä muualla aikaisemmin rekisteröity, saadaan tämän luvun säännöksistä poiketen väliaikaisesti rekisteröidä ja varustaa erityisin tunnusmerkein, milloin se on täällä luovutettu maasta vietäväksi ja ulkomailla rekisteröitäväksi tai milloin ministeriö on antanut siihen luvan…

2.

3.

4.Väliaikaisesti rekisteröidylle autolle annetaan ministeriön määräämää korvausta vastaan erityiset tunnusmerkit. Siihen on niin ikän asennettava kansainvälisen tieliikennesopimuken mukainen, suomessa rekisteröidylle autolle kuuluva kansallisuuskilpi.

5.


41 §


Moottoripyörän eteen kiinnitettyyn tunnusmerkkiin on omistajan lokakuun loppuun mennessä käyttöönoton seuraavana kalenterivuonna ja sen jälkeen vuosittain kiinnitettävä tarkastusmerkki, jonka antaa, milloin liiikennevakuutusvelvollisuus on olemassa ja asianmukainen vakuutusmaksu kuluvan vuoden vakuutuskaudelta on suoritettu, vakuutusyhtiö ja muutoin moottoripyörän kotipaikan poliisiviranomainen, joka on samoin kuin vakuutusyhtiökin, ministeriön määräämällä tavalla ilmoitettava autorekisterikeskukselle moottoripyörät, joihin tarkastusmerkki on annettu.


49 §

6.… Traktorista ja moottorityökoneesta pidetään omaa yhteistä rekisteriä ja niille annetaan yksi tunnusmerkki, joka on kiinnitettävä ajoneuvon eteen sopivalle paikalle…

7.Traktori ja moottorityökoneen tarkastusmerkistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 41 §:n 2 momentissa on säädetty moottoripyörän tarkastusmerkistä.


80 §


3. Autorekisterikeskus toimittaa maahantulopaikkakuntien poliisiviranomaisille 2 momentissa mainittuja tunnusmerkkejä, joissa tulee olla läänin tunnus, järjestysnumero ja kirjaimet SF punaisina valkoisella pohjalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966 kuitenkin siten että,,,
Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1965.


Tasavallan Presidentti

URHO KEKKONEN


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Grels TeirEdellinen   Seuraava