678/ 1971


Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1971


Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta


Liikenneministeriö on kumonnut moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 29 päivänä marraskuuta 1957 annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen (392/57) 51 §:n, sellaisena kuin seon 10 päivänä lokakuuta 1961 annetussa päätöksessä (473/61) muuttanut sanotun päätöksen 11 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa päätöksessä (233/67), 21 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1966 annetussa päätöksessä (406/66), 50 §:n, jonka 1 momenttia on muutettu edellä mainitulla 10 päivänä lokakuuta 1961 annetulla päätöksellä, 52 §:n, jonka 2 momenttia on muutettu mainitulla 26 päivänä toukokuuta 1967 annetulla päätöksellä, ja 62 §:n 2 momentin a kohdan sekä lisännyt päätöksen 10 §:ään, sellaisena kuin se on sanotussa 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa päätöksessä, uuden 7 a momentin seuraavasti


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN

 

50 §


1.Auton ja moottoripyörän tunnusmerkissä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla heijastavalla pohjalla.

2.Valtion viraston tai laitoksen moottoriajoneuvot voidaan määrätä varustettavaksi erityisin, omaan sarjaansa kuuluvin tunnusmerkein, joissa tunnuksen sisältyvä luku on ennen kirjainosaa.

3.Vieraan valtion lähetystön ja diplomaattikuntaan kuuluvan henkilön hallinnassa olevan auton tunnusmerkeissä on sinisellä pohjalla valkoiset kirjaimet CD ja enintään kolme numeroa.

4.Traktorin ja moottorityökoneen tunnusmerkeissä on enintään kolminumeroisen luvun ja kaksi kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella heijastavalla pohjalla.

5.Perävaunun tunnusmerkeissä on P-kirjain ja lisäksi toinen kirjain sekä enintään nelinumeroinen luku mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla.

6.Lääninhallituksen antamissa koenumerokilvissä on sana KOE, läänitunnus ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella pohjalla. Poliisin antamissa koekilvissä on läänitunnus ja ensintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkealla pohjalla.


Läänitunnukset ovat:

Helsingin kaupungissa .............A

muualla Uudenmaan läänissä  U

Turun ja Porin läänissä ……….T

Hämeen läänissä ……..….……H

Kymen läänissä .…………….…R

Mikkelin läänissä ………………M

Kuopion läänissä …………..….K

Pohjois-Karjalan läänissä …….S

Keski-Suomen läänissä ………X

Vaasan läänissä ..………..……V

Oulun läänissä ….……….....…O

Lapin läänissä ….……………...L


52 §


1.Tunnusmerkki on kiinnitettävä sille varattuun paikkaan ajoneuvon poikkisuunnassa pystyasentoon tai enintään 30 astetta kalistettuna ja siten, että mikään ajoneuvon osa osittainkaan peitä sitä, sekä tarvittaessa siten pohjustettuna tai kehystettynä, että se ei ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Tunnusmerkkiä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.

2.Tunnusmerkin kiinnitysruuvit on sovitettava kokonaan kirjainten ja numerojen ääriviivojen ulkopuolelle siten, ettei väärinkäsityksiä voi syntyä. Kiinnitysruuvien päät on maalattavaa pohjan värisiksi.

3.Tunnusmerkit on pidettävä puhtaina ja moitteettomassa kunnossa. Tarvittaessa ne on uusittava.


Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1971.


Liikenneministeri

K. F. Haapasalo


Hallintoneuvos

Mauno Satuli


Edellinen   Seuraava