491/ 1937


Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1937


Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esityksestä säädetään moottoriajoneuvoliikenteestä 21 päivänä toukokuuta 1926 annetun lain 14 § nojalla:


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN


16 §


1.Kussakin läänissä annetaan jokaiselle rekisteröidylle moottoriajoneuvolle tunnusmerkki kaksin kappalein, jotka on kiinnitettävä autoon toinen eteen ja toinen taakse näkyvälle paikalle. Tunnusmerkissä on läänin tai Helsingin kaupungin merkkikirjain, rekisterinumero ja vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.


2.merkkikirjaimena on:

Helsingin kaupungissa kirjain …..................................A

Uudenmaan läänissä, paitsi Helsingin kaupungissa kirjain.. U

Turun ja Porin läänissä kirjain ……………………………..…........ T

Hämeen läänissä kirjain .………………..……………..…….........…H

Viipurin läänissä kirjain .……………….…………………............…V

Mikkelin läänissä kirjain ……………………….……..……..........…M

Kuopion läänissä kirjain …………………………..………...........…K

Vaasan läänissä kirjain ………………………….…….…..…..........V A

Oulun läänissä kirjain ………………………………..……...........…O

Lapin läänissä kirjain …………………………………………...........L


3.Tasavallan Presidentin moottoriajonevojen tunnusmerkkinä on Suomen vaakuna.

4.Tunnusmerkki annetaan moottoriajoneuvolle kalenterivuodeksi kerrallaan ja samalla kuin rekisteriote lunastetaan. Aikaisemmat tunnusmerkit on palautettava poliisiviranomaiselle.

5.Jos auton tunnusmerkit ovat kadonneet tai turmeltuneet, on auton omistajan poliisiviranomaisen välityksellä hankittava uudet merkit säädettyä lunastusta vastaan.

  1. 6.Ministeriö antaa tunnusmerkkien valmistamisesta tarkemmat ohjeet ja määrää lunastuksen, joka uaton omistajan on tunnusmerkeistä suoritettava.


18 §


  1. 1.Jos rekisteröity auto siirtyy udelle omistajalle samassa läänissä, on entisen omistajan luovutettava auton tunnusmerkit ja rekisteriote uudelle omistajalle. Tämän on kahden viikon kuluessa siitä, kun…


…Milloin auton kotipaikka muuttuu toiseen lääniin, on omistaja velvollinen kahden viikon kuluessa ilmoittamaan autonsa uuden läänin lääninhallitukselle rekisteröitäväksi ja uusien tunnusmerkkien saamista varten…


...saadakseen uuden rekisteriotteen ja tunnusmerkit on omistajan luovutettava auton aikaisemmat tunnusmerkit lääninhallitukselle….


22 §


1)Rekisteröimätöntä autoa saa kuljettaa sen oman koneen avulla koenumerokilpiä käyttäen ehdolla, että ajoneuvo on asianmukaisesti vakuutettu seuraavissa tapauksissa:

a)kun on kysymys autosta, jonka autokauppaa harjoittava liike pitää myytävänä, ja liike on tarkoitukseen lääninhallitukselta lunastanut koenumerokilven;

b)ennen kuin auto on ehditty rekisteröittää ja sille hankkia tunnusmerkki, kuitenkin enintään kolme viikkoa;

c)tuotaessa rekisteristä poistettua auta katsastettavaksi; sekä

d)muissakin tapauksissa, joissa poliisiviranomainen harkitsee koenumerokilven käyttämisen välttämättömäksi.

1)Asianomainen poliisiviranomainen antaa1 momentin b, c ja d kohdassa mainituissa tapauksissa koenumerokilvet ja määrää d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa myös, kuinka kauan koenumerokilpeä saa käyttää. Käyttöaika on määrättävä mahdollisemman lyhyeksi. Koenumerokilven käyttämisoikeudesta asianomainen saa todistuksen siltä viranomaiselta, joka sen on antanut, mikä todistus on ajettaessa pidettävä mukana ja vaadittaessa poliisimiehelle näytettävä.

2)Koenumerokilpi annetaan kaksin kappalein, jotka kiinnitetään autoon sillä tavoin, kuin tunnusmerkeistä on määrätty. Kun koenumerokilven käyttöaika on päättynyt, on se viipymättä palautettava sille viranomaiselle, joka sen on antanut.

  1. 3)Tarkemmat määräykset koenumerokilpien valmistamisesta antaa ministeriö. Lääninhallituksen toimesta on poliisiviranomaisille hankittava tarpeellinen määrä sellaisia koenumerokilpiä, joita heidän on annettava.


42 §


3. Auto, jota 1 momentissa tarkoitetaan, on ensimmäisellä paikkakunnalla, missä autoa aiotaan käyttää, merkittävä poliisiviranomaisen luetteloon, jossa omistajan ilmoituksen mukaan mainitaan auton laatu sekä sen omistajan tai haltijan nimi, toimi ja osoite. Autoon on kiinnitettävä kaksi tunnusmerkkiä, johon mustin kirjaimin ja numeroin on valkoiselle pohjalle maalattu X kirjain ja järjestysnumero. Sellaisia kilpiä tulee maaherran toimittaa rajaseutujen ja satamakaupunkien poliisiviranomaisille lääninhallituksen määrättävää maksua vastaan asianosaisille annettavaksi.

4. Poliisiviranomaisen tulee pitää huolta siitä, että, jos tässä pykälässä tarkoitettua autoa Suomessa käytetään kauemmin kuin kolme kuukautta, se asianmukaisessa järjestyksessä katsastetaan ja säädetty rekisteriote lunastetaan, ennekuin auto maasta viedään
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1937.


Tasavallan Presidentti

KYÖSTI KALLIO


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Hannes Ryömä


Edellinen   Seuraava