404/ 1949


Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1949


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1948 annetun autoasetuksen (349/1948) 16 §:n 5 momentin nojalla päättänyt:


1 §


Auto ja traktorin sekä moottoripyörän tunnusmerkissä on valkoisin tai kromatuin merkein mustalla pohjalla kaksi kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku. Ensimmäinen kirjain on läänin tai Helsingin kaupungin tunnus.

   Perävaunun tunnusmerkissä on P-kirjain ja läänin tunnuskirjain sekä enintään nelinumeroinen luku.


2 §


Tunnuskirjaimena on:


Helsingin kaupungissa ..........A

muualla Uudenmaan läänissä. U

Turun ja Porin läänissä ……..…T

Hämeen läänissä ……..……...…H

Kymen läänissä .……………....…R

Mikkelin läänissä ………….....…M

Kuopion läänissä ……………...…K

Vaasan läänissä …..……...…….V

Oulun läänissä ………….......…O

Lapin läänissä …………………....L


  

3 §


Tunnusmerkit on kiinnitettävä pystyasentoon ajoneuvon poikkisuunnassa siten, ettei mikään ajoneuvon osa osittainkaan peitä niitä, ja tarvittaessa siten pohjustettuna tai kehystettynä, että eivät ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu.

   Milloin ajoneuvossa on puskuri, on tunnusmerkki kiinnitettävä sen yläpuolelle tai, jos siinä on sopivat, tunnusmerkkiä suojaavat laitteet, puskurin pintaan.

   Kiinnitysruuvien päät on maalatta pohjan värisiksi, eikä niihin saa asentaa heijastimia tai muita laitteita.

   Tunnusmerkit on tarvittaessa uudelleen maalattava, niin että ne ovat aina moitteettomassa kunnossa.


4 §


Rekisteröidyssä autossa tulee tunnusmerkkikilpien lisäksi olla tuulilasin oikeassa alakulmassa kiinteään pyöreään kehykseen asetettu poliisiviranomaisen leimalla varustettu, kuluvaa vuotta varten annettu autoveromerkki.

   Muita kuin 1 momentissa ja autoasetuksen 30 §:n 8 momentissa määrättyjä merkkejä älköön tuulilasiin kiinnitettäkö.

  

5 §


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1949. Kuitenkin saadaan viranomaisten antamia, aikaisemman asetuksen mukaisia tunnusmerkkejä edelleen käyttää, kunnes niistä lääninhallituksen toimesta asianomaisille toisin ilmoitetaan.

   Tuulilasiin 4 §:n mukaisesti kiinnitettävät autoveromerkit on varustettava kehyksin vuoden 1949 loppuun mennessä.


Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1949.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Onni Peltonen


Hallitusneuvos

Klaus Häkkänen


Edellinen   Seuraava