517/ 1951


Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1951


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1948 annetun autoasetuksen (349/1948) 16 §:n 5 momentin nojalla päättänyt:


1 §


Auto ja traktorin sekä moottoripyörän tunnusmerkissä on valkoisin tai kromatuin merkein mustalla pohjalla kaksi kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku. Ensimmäinen kirjain on läänin tai Helsingin kaupungin tunnus.

   Perävaunun tunnusmerkissä on P-kirjain ja läänin tunnuskirjain sekä enintään nelinumeroinen luku. Ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyn henkilöauton tunnusmerkissä on X-kirjain toisena kirjaimena.

  Vieraan vallan lähetystön tai diplomaattikunnan jäsenen hallussa olevan auton tunnusmerkissä on kromatut kirjaimet CD sinisellä pohjalla.


2 §


Tunnuskirjaimena on:


Helsingin kaupungissa ..........A tai B

muualla Uudenmaan läänissä. U

Turun ja Porin läänissä ……..… T

Hämeen läänissä ……..……....…H

Kymen läänissä .…………….....…R

Mikkelin lääni ………..….......…M

Kuopion läänissä ……..……....…K

Vaasan läänissä …...………....…V

Oulun läänissä ………..........…O

Lapin läänissä ……..………….....L

  

3 §


Tunnusmerkit on kiinnitettävä pystyasentoon ajoneuvon poikkisuunnassa siten, ettei mikään ajoneuvon tai kuorman osa osittainkaan peitä niitä, ja tarvittaessa siten pohjustettuna tai kehystettynä, että eivät ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Tunnusmerkkejä ei saa taivuttaa eikä leikata.

   Milloin ajoneuvossa on puskuri, on tunnusmerkki kiinnitettävä sen yläpuolelle tai, jos siinä on sopivat, tunnusmerkkiä suojaavat laitteet, puskurin pintaan.

   Milloin tunnusmerkki lävistetään kiinnitystä varten, on kiinnitysruuvit sovitettava kokonaan kirjainten ja numerojen ääriviivojen ulkopuolelle ja siten, ettei väärinkäsityksiä voi syntyä. Kiinnitysruuvien päät on maalatta pohjan värisiksi, eikä niihin saa asentaa heijastimia tai muita laitteita.

   Tunnusmerkit on tarvittaessa uudelleen maalattava, niin että ne ovat aina moitteettomassa kunnossa.


4 §


Rekisteröidyssä autossa tulee tunnusmerkkikilpien lisäksi olla tuulilasin oikeassa alakulmassa kiinteään pyöreään kehykseen asetettu poliisiviranomaisen leimalla varustettu, kuluvaa vuotta varten annettu autoveromerkki.

   Muita kuin 1 momentissa ja autoasetuksen 30 §:n 8 momentissa määrättyjä merkkejä älköön tuulilasiin kiinnitettäkö.

   Milloin autossa käytetään kansainvälisen sopimuksen edellyttämää kansallisuuskilpeä, tulee sen väriltään ja mitoiltaan olla tämän sopimuksen mukainen


5 §


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1952, ja sillä kumotaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön autojen tunnusmerkkejä 21 päivänä toukokuuta 1949 antama päätös (404/49). Kuitenkin saadaan viranomaisten antamia, aikaisemman asetuksen mukaisia tunnusmerkkejä edelleen käyttää, kunnes niistä lääninhallituksen toimesta asianomaisille toisin ilmoitetaan.

   Tunnusmerkit, jotka eivät täytä tämän päätöksen 3 §:n 1, 2 ja 3 momentin määräyksiä on uusittava tai kunnostettava vuoden 1952 ensi puoliskolla toimitettavaan uusintakatsastukseen mennessä.


Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1951.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Olli Peltonen


Hallitusneuvos

Klaus Häkkinen


Edellinen   Seuraava