593/ 1965


Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1965


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta muuttamisesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on kumonnut moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 29 päivänä marraskuuta 1957 antamansa päätöksen (392/57) 28 §:n 4 momentin sellaisena kuin se on 15 päivänä toukokuuta 1961 annetussa päätöksessä (253/61) ja muuttanut 43 §:n 1 momentin sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1962 annetussa päätöksessä (672/62) sekä lisännyt uuden 54 a §:n seuraavasti:


43 §


1.Rekisteröimisvelvollisuuden alaisen perävaunun mukana on pidettävä katsastusmiehen antama perävaunukirja, joka sisältää ministeriön määräämät tiedot perävaunusta, sekä merkinnät niistä autoista, joiden yhteydessä perävaunu on hyväksytty käytettäväksi.


- - - - - - - - - -54 a §


1.Tarkastusmerkki on tasasivuinen kolmio 35 mm:n sivuin. Poliisiviranomaisen tai katsastusmiehen antamassa tarkastusmerkissä on merkitty vuosiluvun kaksi viimeisintä numeroa sekä sanat TARKASTUS:KONTROLL ja vakuutusyhtiön antamassa sanat VAKUUTUS- FÖRSÄKRING.

2.Tarkastusmerkki kiinnitetään autossa sisälle tuulilasin oikealle puolelle säkä muussa moottoriajoneuvossa etummaiseen ja perävaunussa takimmaiseen tunnusmerkkiin tämän ylälaitaan, väliviivan kohdalle, ylin sivu tunnusmerkin suuntaisena niin, ettei se osittainkaan peitä kirjaimia tai numeroita.

3.Tarkastusmerkin antaa

p o l i i s i v i r a n o m a i n e n:

a)rekisteri-ilmoituksen vastaanottaessaan, käyttöönottoa seuraavaa kalenterivuotta varten

b)milloin uutena yksityiskäyttöön… rekisteröidyssä henkilöautossa sen käyttöönottoa seuraavana vuonna tehdään asetuksen 22 §:n 2 momentissa määrätty käyttöilmoitus, ilmoitusta seuraavaa kalenterivuotta varten:

c)liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapaalle moottoripyörälle, traktorille ja moottorityökoneelle, käyttöilmoitusta seuraavaa kalenterivuotta varten; sekä

d)rekisteröidyn ajoneuvon tunnusmerkin vaihtuessa ta milloin tunnusmerkki tahi tarkastusmerkki on kadonnut tai turmeltunut, sitä vuotta varten, joka rekisteriotteen merkintöjen mukaan vastaa ajoneuvolle aikaisemmin annettua tarkastusmerkkiä;

k a t s a s t u s m i e s:

hyväksyttyään moottoriajoneuvon tai perävaunun määräaikaisessa uusintakatsastuksessa, linja-auton vuoden loppupuoliskolla toimitetussa katsastuksessa, katsastusta seuraavaa kalenterivuotta varten, niin myös, milloin tarkastusmerkki on kadonnut tai turmeltunut, siten kuin edellä d kohdassa on määrätty.


v a k u u t u s y h t i ö:

liikennevakuutusvelvollisuuden alaiselle moottoripyörälle, traktorille ja moottorityökoneelle ensi kerran ajoneuvon käyttöönottoa seuraavana vuonna, sitä seuraavan kalenterivuotta varten, ja sen jälkeen vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966 kuitenkin siten että:

a)ennen vuoden 1965 loppua rekisteriin merkityille perävaunuille annettu rekisteriote vastaa 43 §:n 1 momentissa mainittua perävaunukirjaa; ja

b)vuoden 1965 aikana yksityiskäyttöön rekisteröidylle uudelle henkilöautolle, jota on tarkoitus käyttää vuoden 1966 alusta alkaen, on vuoden 1965 aikana annettava vuosiluvulla 1967 varustettu tarkastusmerkki.Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1965.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Grels Teir


Hallintoneuvos

Mauno Satuli


Edellinen   Seuraava